Plan pracy YPAN 2020: budowanie pokojowej i solidarnej Europy

(Dotacja operacyjna. Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim: Młodzież Erasmus+ KA3

Reforma polityki, 1.01.2020 - 31.12.2020)

O

THE PROJEKT

Celem projektu Rocznego Grantu Operacyjnego było wzmocnienie Sieci Młodzieżowych Ambasadorów Pokoju jako platformy współpracy organizacji i osób indywidualnych na różnych poziomach, z zastosowaniem podejścia oddolnego w budowaniu pokojowej i inkluzywnej Europy, w której głosy ludzi pochodzących z różnych środowisk są słyszalne.

O

STRONA DZIAŁALNOŚĆ

Plan działań był ukierunkowany na promowanie równości, niedyskryminacji, włączenia społecznego, uczestnictwa młodzieży w wymiarze globalnym, europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, a zwłaszcza na wzmacnianie pracy z młodzieżą u podstaw. Konkretne działania w ramach planu pracy 2020 to:

  • Zewnętrzne: webinaria, podcasty, szkolenia, warsztaty,kampania informacyjna online, newsletter, historie pokojowe, Rekomendacje i manifest YPAN (na temat przedsiębiorczości społecznej i wrażliwego na płeć podejścia do budowania pokoju)

  • Wewnętrzne: Ulepszanie mediów społecznościowych YPAN, spotkania zarządu online oraz rozwój Sieci poprzez zapraszanie nowych członków.

O

THE PARTNERZY

Organizacje uczestniczące w tym projekcie pochodzą z 13 różnych krajów: Szwecja, Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Turcja, Grecja, Włochy, Macedonia Północna, Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Cypr.

DZIAŁANIE

GLOBAL

Współfinansowany przez program Erasmus+ Unii Europejskiej