WYMAGANE KRYTERIA

Osoba ubiegająca się o status pełnoprawnego członka Sieci Młodzieżowych Ambasadorów Pokoju (Sieć YPA) jest zobowiązana do:

 1. Uczestniczyć w co najmniej jednym z działań edukacyjnych Sieci YPA (seminarium, kursie szkoleniowym lub innym)* i uzyskać referencje od członka Sieci YPA, który uczestniczył w tym samym wydarzeniu;

2. Weź udział w jednym z projektów Sieci YPA (online, działania lokalne, międzynarodowe) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w działaniu edukacyjnym lub zrealizuj następujące po nim lokalne działanie na rzecz budowania pokoju działania (online, działania lokalne, międzynarodowe) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych lub zrealizować kolejne lokalne działanie na rzecz budowania pokoju;

3. Dzielenie się wartościami Sieci YPA i działać zgodnie z jej misją.

 

  POŻĄDANE KRYTERIA

   

  Aby zostać pełnoprawnym członkiem Sieci YPA, należy spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. Być aktywnie zaangażowanym i/lub mieć doświadczenie i wiedzę w pracy z młodzieżą w ramach misji, wartości i zasad przewodnich Sieci YPA;

    

  2. Być aktywnie zaangażowanym i/lub mieć doświadczenie i wiedzę w pracy z lokalnymi lub międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w ramach misji, wartości i zasad przewodnich Sieci YPA;

    

  3. Posiadać podstawową wiedzę na temat uniwersalnych praw człowieka i pokoju.

   

  *Działalność Sieci YPA: Działanie, które jest organizowane bezpośrednio przez Sieć YPA lub przez minimum dwóch członków Sieci YPA przy współpracy, wiedzy i/lub wsparciu Sieci.

   

  PROCES

   

  1. Proces rozszerzania Sieci YPA będzie się odbywał co najmniej 2 razy w roku. Dokładna data zostanie ustalona przez Zarząd Sieci. Wszystkie wnioski, które wpłyną przed wyznaczonym terminem, zostaną rozpatrzone.

    

    

  2. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Zarząd Sieci zgodnie z regulaminem i procedurami Sieci. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o statusie ich wniosku.

    

    

  3. Zarząd może powołać komisję rekrutacyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej będzie dokonanie przeglądu wszystkich zgłoszeń, sporządzenie raportu z rekomendacjami dla potencjalnych kandydatów i przedstawienie go Zarządowi. Liczba członków Komisji Rekrutacyjnej będzie zależała od liczby zgłoszeń kandydatów na członków.

    

    

  4. Wszyscy kandydaci składają wniosek online przy użyciu szablonu YPA Network, list motywacyjny oraz nazwisko członka YPA Network, który zgodził się być ich referencją.

    

    

  5. Networks zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku o członkostwo.